Channel information
Network Name:PTNet.org
Channel Name:#debian
Last users:7
Last updated:2023-12-11 17:30:28
Current topic:
[+nrt] Debian 12 "bookworm" released!
www.debianpt.org
wiki.debian.org

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2023-09-25 - 2023-12-11
[+nrt] Debian 12 "bookworm" released!
www.debianpt.org
wiki.debian.org
2023-08-22 - 2023-09-25
[+nrt] Debian 12 "bookworkm" released!
www.debianpt.org
wiki.debian.org
2021-11-24 - 2023-01-20
[+nrt] Debian 11 "bullseye" released!
www.debianpt.org
wiki.debian.org
2022-03-08 (16:30:08 - 18:29:59)
[+nt] Debian 11 "bullseye" released!
www.debianpt.org
wiki.debian.org
2021-08-16 - 2021-11-24
[+nrtR] Debian 11 "bullseye" released!
www.debianpt.org
wiki.debian.org
2021-05-22 - 2021-08-16
[+nrtR] Debian 10 "buster" https://www.debian.org/News/2019/20190706
wiki.debian.org
2020-06-01 - 2021-05-29
[+nrt] Debian 10 "buster" https://www.debian.org/News/2019/20190706
wiki.debian.org
2020-04-25 (11:27:07 - 11:27:07)
[+ntM] Debian 10 "buster" https://www.debian.org/News/2019/20190706
wiki.debian.org
2019-07-08 - 2020-04-25
[+nrtM] Debian 10 "buster" https://www.debian.org/News/2019/20190706
wiki.debian.org
2019-07-03 - 2019-07-08
[+nrtM] The winter is coming - https://www.debianpt.org/node/18
Debian 9.9 'Stretch'
wiki.debian.org
2019-03-04 - 2019-07-03
[+nrtM] The winter is coming - https://www.debianpt.org/node/18
Debian 9.8 'Stretch'
testing 'Buster'
Debian 12 'Bookworm'
apt install how-can-i-help
wiki.debian.org
2019-01-25 - 2019-03-04
[+nrtM] The winter is coming - https://www.debianpt.org/node/18
Debian 9.7 'Stretch'
testing 'Buster'
Debian 12 'Bookworm'
apt install how-can-i-help
wiki.debian.org
2019-01-21 - 2019-01-25
[+nrtM] The winter is coming - https://www.debianpt.org/node/18
Debian 9.6 'Stretch'
testing 'Buster'
Debian 12 'Bookworm'
apt install how-can-i-help
wiki.debian.org
2018-11-16 - 2019-01-21
[+nrtM] Debian 9.6 'Stretch'
testing 'Buster'
Debian 12 'Bookworm'
apt install how-can-i-help
wiki.debian.org
2018-10-26 - 2018-11-16
[+nrtM] Debian 9.5 'Stretch'
testing 'Buster'
Debian 12 'Bookworm'
apt install how-can-i-help
wiki.debian.org
2018-07-27 - 2018-10-26
[+nrtM] Debian 9.4 'Stretch'
testing 'Buster'
Debian 12 'Bookworm'
apt install how-can-i-help
wiki.debian.org
2018-04-17 - 2018-08-02
[+nrt] Debian 9.4 'Stretch'
testing 'Buster'
Debian 12 'Bookworm'
apt install how-can-i-help
wiki.debian.org
2018-04-01 - 2018-04-17
[+nrt] Debian 9.4 'Stretch'
testing 'Buster'
apt install how-can-i-help
wiki.debian.org
2018-04-01 (15:22:52 - 18:22:54)
[+nrt] Debian WBHKCR (windows/BSD/Hurd kernel compatible released!)
Debian 9.1 'Stretch'
testing 'Buster'
apt install how-can-i-help
2017-12-26 - 2018-04-01
[+nrt] Debian 9.1 'Stretch'
testing 'Buster'
apt install how-can-i-help
2017-07-25 - 2017-12-26
Debian 9.1 'Stretch'
testing 'Buster'
apt install how-can-i-help
2017-06-18 - 2017-07-25
Debian 9.0 'Stretch'
testing 'Buster'
apt install how-can-i-help
2017-06-18 (19:07:06 - 19:07:06)
Debian stable 'Stretch' -> 'Buster' -> 'Bullseye'
apt install how-can-i-help
2017-06-07 - 2017-06-18
apt install how-can-i-help
Lançamento Stretch: 2017.06.17
Debian stable 'Jessie' -> Stretch -> Buster -> Bullseye
2016-11-22 - 2017-06-07
We are Debian, resistance is futile.
Debian stable 'Jessie' -> Stretch -> Buster -> Bullseye
http://debian.limequery.org/696747
2016-07-11 - 2016-11-22
We are Debian, resistance is futile, you will be assimilitated. apt-get install how-can-i-help
Debian stable 'Jessie' -> Stretch -> Buster -> Bullseye
2016-07-10 (17:08:49 - 19:08:51)
We are Debian, resistence is futile. You'll be assimilated
apt-get install how-can-i-help
Debian stable = Jessie
Jessie + 1 = Stretch
Stretch + 1 = Bust
2016-07-09 - 2016-07-10
Debian stable = Jessie
apt-get install how-can-i-help
Jessie + 1 = Stretch
Stretch + 1 = Bullseye
2015-12-31 - 2016-07-09
Debian mourns Ian Murdock - https://goo.gl/F4p7xR
stable = Jessie
apt-get install how-can-i-help
Jessie + 1 = Stretch
Stretch + 1 = Buster
2015-04-26 - 2015-12-31
Lançado Debian 8 'Jessie'
apt-get install how-can-i-help
Jessie + 1 = Stretch
Stretch + 1 = Buster
2015-04-21 - 2015-04-26
aptitude install how-can-i-help
https://wiki.debian.org/ReleasePartyJessie
Stable: Wheezy
Frozen: Jessie
Jessie + 1 = Stretch
Stretch + 1 = Buster
2015-02-15 - 2015-04-21
aptitude install how-can-i-help
Debian 7.8 'Wheezy' http://deb.li/wheezy
Frozen: Jessie
Jessie + 1 = Stretch
Stretch + 1 = Buster
2015-02-03 - 2015-02-15
aptitude install how-can-i-help
Debian 7.7 'Wheezy' http://deb.li/wheezy
Frozen: Jessie
Jessie + 1 = Stretch
Stretch + 1 = Buster