Channel information
Network Name:Luatic
Channel Name:#천칙
Last users:1
Last updated:2024-04-24 14:49:16
Current topic:
[+]

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2016-08-02 - 2024-04-24
[+]
2018-01-27 - 2018-07-30
[+] p
2016-11-26 - 2017-01-14
2016-07-16 - 2016-08-02
[+nt] 채널 이주합니다. https://discord.gg/edcPe <<디스코드
2016-07-12 - 2016-07-16
[+nt] 채널 이주합니다. https://discord.gg/E6JyN <<디스코드
2016-07-08 - 2016-07-12
[+nt] 채널 이주합니다. https://discord.gg/mP2bD <<디스코드
2016-07-04 - 2016-07-08
[+nt] 채널 이주합니다. https://discord.gg/WHnQD <<디스코드
2016-07-02 - 2016-07-04
[+nt] 채널 이주합니다.https://discord.gg/P7hf6 <<디스코드
2016-06-28 - 2016-07-02
[+nt] 채널 이주합니다. https://discord.gg/TT7VV <<디스코드
2016-06-25 - 2016-06-28
[+nt] 채널 이주합니다. https://discord.gg/DP8nP <<디스코드
2016-06-23 - 2016-06-24
[+nt] 채널 이주합니다. https://discord.gg/ScRw8 <<디스코드
2016-06-20 - 2016-06-22
[+nt] 채널 이주합니다. https://discord.gg/014ADKLuBbZGNHvwW <<디스코드
2016-06-17 - 2016-06-20
[+nt] 채널 이주합니다. https://discord.gg/014ADKLuBbZIQEJGK <<디스코드
2016-06-11 - 2016-06-16
[+nt] 채널 이주합니다. https://discord.gg/014ADKLuBbZHYAUrg <<디스코드
2016-06-04 - 2016-06-10
[+nt] https://www.youtube.com/watch?v=hdUCzLieAW4 // 한국 , 블소 , 슬픔 ㅠㅠ
2016-06-02 - 2016-06-03
[+nt] http://tvple.com/424829 // 티비플 , 한국 게임BGM 모음
2016-05-29 - 2016-06-01
[+nt] https://www.youtube.com/watch?v=B4jINJ5VOhI // 한국 , 탁재훈 , 발라드
2016-05-25 - 2016-05-29
[+nt] 여기 있으면 다 오타쿠
2016-05-15 - 2016-05-25
[+nt] 하루 6천칙 -1잠 0밥
2016-05-08 - 2016-05-15
[+nt] 하루 5천칙 0잠 0밥
2016-05-07 - 2016-05-08
[+nt] 하루 4천칙 1잠 0밥
2016-05-05 - 2016-05-07
[+nt] 하루 3천칙 1잠 0밥
2016-05-04 - 2016-05-05
[+nt] 하루 3천칙 1잠 1밥
2016-05-01 - 2016-05-04
[+nt] 하루 2천칙 1잠 2밥
2016-04-28 - 2016-05-01
[+nt] 하루 1천칙 1잠 3밥
2016-04-27 - 2016-04-28
[+nt] http://bgmstore.net/view/e4lxL / 슈퍼셀,나루토,파오후
2016-04-23 - 2016-04-27
2016-04-17 - 2016-04-23
2016-04-15 - 2016-04-17
[+nt] 마인크래프트 하실분 모집 현재 5명 시간대는 서로 상의
2016-04-13 - 2016-04-15
[+nt] https://www.youtube.com/watch?v=99_Rsynk4mw 하현우 무이이야
2016-04-08 - 2016-04-13
[+nt] ??? : 독기없는 격투 게임유저는 유저가 아니다. 그저 씹덕들이다
2016-04-06 - 2016-04-08
2016-04-04 - 2016-04-06
2016-04-03 - 2016-04-04
2016-03-31 - 2016-04-03
[+nt] 천칙흥겜
2016-03-31 (07:56:49 - 13:56:46)
[+nt] 대천칙시대
2016-02-02 - 2016-03-31
[+nt] http://luatic.firc.kr/#th123 << 비상천칙 공개채널
2016-03-17 (20:55:22 - 21:55:20)
[+nt]
2016-02-02 - 2016-02-04
2016-02-01 - 2016-02-02
2016-02-01 (10:38:29 - 13:38:28)
[+nt] http://bgmstore.net/view/31Ktm 캐리비안의 해적 바르보사관련
2016-01-31 - 2016-02-01
[+nt] http://luatic.firc.kr/#th123 << 신설된 비상천칙 공개채널
2016-01-30 - 2016-01-31
2016-01-30 (13:38:16 - 13:38:16)
[+nt] https://www.youtube.com/watch?v=vzbHlH_Z8LU 초속5센티미터 ost / http://bgmstore.net/view/CL0K2 센과치히로 언제나 머시기
2016-01-29 - 2016-01-30
[+nt] http://bgmstore.net/view/sh0Xg 원펀맨 무면허 라이더
2016-01-28 - 2016-01-29
2016-01-28 (10:38:00 - 10:38:00)
[+nt] https://www.youtube.com/watch?v=_AF48yD9qTc 모두의 마블 오케스트라
2016-01-28 (04:38:00 - 09:38:02)
[+nt] https://youtu.be/KUQE-Rw2Tyo 마후마후 - 희곡과 데포르메 도시
2016-01-27 - 2016-01-28
2016-01-27 (15:37:56 - 15:37:56)
2016-01-26 - 2016-01-27
[+nt] http://bgmstore.net/view/lvoX8 구리리 천성의 약함
2016-01-26 (12:37:50 - 12:37:50)
[+nt] https://www.youtube.com/watch?v=wkLUOUFNiiI 이수영 얼마나 좋을까
2016-01-26 (10:37:50 - 11:37:49)
[+nt] https://www.youtube.com/watch?v=hO_elFGjtfg 하나땅 마음짓기
2016-01-24 - 2016-01-26
[+nt] https://www.youtube.com/watch?v=fxnomUrz7CQ 블레이블루 - 심창
2016-01-24 (10:37:38 - 10:37:38)
[+nt] http://blog.naver.com/skagusqls123/220553799151 쪄스트웨이 - 당신은 그 안에 + 여름을 그리워하
2016-01-24 (05:37:36 - 09:37:38)
[+nt] https://www.youtube.com/watch?v=lGBtMEr0VxQ / 브레이블리 디폴트 OST
2016-01-23 - 2016-01-24
[+nt] 천칙채널 N테라리아 24일 전문가모드+미디움코어 새출발 예정
2016-01-23 (15:37:33 - 15:37:33)
[+nt] http://blog.naver.com/dbalsdldmlgk/220539387225 대회 결산 //슬라임인 케1온님을 100번잡으면 5렙을찍을수잇습니다
2016-01-02 - 2016-01-23