Channel information
Network Name:KampungChat
Channel Name:#gore
Last users:2
Last updated:2022-12-06 07:48:13
Current topic:
----- #GoRe ----- ɲσ ɱάʈʈəɽ ɰɧάʈ ɨ ɰɨɭɭ άɭɰάɣʂ ɰάɽ ----- eRoG# -----

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2021-10-02 - 2022-12-06
----- #GoRe ----- ɲσ ɱάʈʈəɽ ɰɧάʈ ɨ ɰɨɭɭ άɭɰάɣʂ ɰάɽ ----- eRoG# -----
2020-11-07 - 2022-12-06
[+Gnrt] ----- #GoRe ----- ɲσ ɱάʈʈəɽ ɰɧάʈ ɨ ɰɨɭɭ άɭɰάɣʂ ɰάɽ ----- eRoG# -----
2022-10-23 (17:45:23 - 17:45:23)
2022-09-21 - 2022-10-04
[+nrt] ----- #GoRe ----- ɲσ ɱάʈʈəɽ ɰɧάʈ ɨ ɰɨɭɭ άɭɰάɣʂ ɰάɽ ----- eRoG# -----
2021-01-30 - 2021-02-20
[+Gnt]
2020-04-30 - 2020-11-07
[+Gnt] ----- #GoRe ----- ɲσ ɱάʈʈəɽ ɰɧάʈ ɨ ɰɨɭɭ άɭɰάɣʂ ɰάɽ ----- eRoG# -----
2017-07-13 - 2020-06-29
[+nt] ----- #GoRe ----- ɲσ ɱάʈʈəɽ ɰɧάʈ ɨ ɰɨɭɭ άɭɰάɣʂ ɰάɽ ----- eRoG# -----
2017-03-15 - 2017-07-12
[+nt] ----- #GoRe ----- I don't want a perfect life. I want a happy life. ----- eRoG# -----
2016-07-30 - 2016-08-04
[+nt] ----- #GoRe ----- ɲσ ɱάʈʈəɽ ɰɧάʈ ɨ ɰɨɭɭ άɭɰάɣʂ ɰάɽ ----- eRoG# -----
2016-07-30 (06:26:43 - 13:26:46)
[+nt] - #GoRe - - '/!\|||||||||||||||| WaR TilL dIe.. ɲσ ɱάʈʈəɽ ɰɧάʈ ɨ ɰɨɭɭ άɭɰάɣ
2016-07-29 - 2016-07-30
[+nt] - #GoRe -
2016-07-29 (19:26:41 - 19:26:41)
[+nt] /!\|||||||||||||||| ɲσ ɱάʈʈəɽ ɰɧάʈ ɨ ɰɨɭɭ άɭɰάɣʂ ɰάɽ |||||||||||||||| /!\'
2016-07-27 - 2016-07-29
[+nt] /!\|||||||||||||||| WaR TilL dIe.. ɲσ ɱάʈʈəɽ ɰɧάʈ ɨ ɰɨɭɭ άɭɰάɣʂ |||||||||||||||| /!\'
2016-06-24 - 2016-07-29
[+nt]