Network information
Network Name:Canternet
IRCD Version:InspIRCd-2.0
Last users:217
Last mibbit users:0
Last channels:341 Show all channels
Last servers:5
Last updated:2022-09-29 08:51:39

Usage graphs
Week | Month | Year
Message of the day
- Y - Yj - jYY - #YYTYYYYYYaT B - zzFYYYYY J#a - JDsJaF EEBBHE6YYJ Y - TDTTJTJ EHFFGFGFGFFBE Yz - 7 GTGTJTLEHBFGGRGGFFFGFFE - Y RTnJTJTTYYEEFFGB HFGFFBE - x RYTTJTJTHTTYY BFLYY EHBFBE - 1 EHYYTTJTsa GE ZYPEE EHEE - s HBFYYJTas EEEEYYJ E EE - 1 EFFBYTTJx zY E TJ E - 7jYTYTYYYT1 Y HFFTYYJa 1 EEYT@ E - nYYYYYYY YT z HFFHYYJ# aY EYTT E - 1TYYYYYY YEEE YY Y YBFBHET#Y GDsTTJTRG - 7YYYYYY EBFFFFBBE YJ 7Y FFGFYTJz#x YTJTJTeTB - TYYYYYY EFGRRRFFFFHE x x HFFYYTTaa#asJJJFJB - nYYYYYY 1FGDRGFBHHEBHE 5FBFY T FFFYTTFis1zxLB - 1YYYYYY EFDRGBE EEDJJJTaa#F J BFEYTTF - TYYYYYY EGRRFJ GT JTJTaJsaJ BBYTTJ8 - YYYYYYY EFDGB sTTTaJJJaTa EBEYTJTL - 7YYYYYY 0FRRB FsYYsJaTJTJT EBBYTJJa8 - 7YYYYYY BGGFE DJTTJJTJTTT EHEYTJTaJB - YYYYYYY EFRFB # JsTJTTJEEYYYYTJaJs - jYYYYYY FGRFL 0aaJJTRTTTTTTTJTaJzG - 7YYYYYY EFGFE P#JJT1TTTTTJTJTTJX - jYYYYY BGGF@ JJTTeneGTJJJTTRK - jYYYYY EFRFE jsaTTD71 GTTJTX7nO - 1YYYY FGGB BaaTJT7xG JJaJTnj7O - xYYYYY BRGFE aaTJTR1jRYJJTJTp1jjZ - TYYYY BGDFH GJJaTTLj7 GJTaTTi1zjF - xYYYY BRRFH FTJJJTn1X FTJTTTRzxxF - #TTTYYYY EGGRBE 1JTaJs7j@ iJTJTT8x#7P - 1YYYYY EFGGBH #JJTJTn1e eTJJJTRz1zjR - 7sJYYEHFFFBE ssJJTT571pPTTJTTT71nnF - EEEEEEHE zJJTJTR1eRGTJTaTTRXX@G - ZJTJTTR8 GJTJJJTG - FGTTJTF KJTaTJTi - - /---------------------------------------------------------\ - | Welcome to canternet.org IRC! | - | | - | Rules: 1) No spamming/flooding | - | 2) No abusive bots | - | For more detailed rules, use the /rules command | - | | - | Ports: | - | SSL: 6660-6665 | - | non-SSL: 6666-6669 | - | | - | Official Channels: | - | | - | Lobby: #Canternet | - | Help: #Help | - | For other channels use /list or /msg ALIS list | - | | - | Services: | - | /msg NickServ help | - | /msg ChanServ help | - | /msg MemoServ help | - | For all other services: /msg HelpServ services | - | | - \---------------------------------------------------------/