Channel information
Network Name:Luatic
Channel Name:#mir
Last users:1
Last updated:2024-04-16 16:48:08
Current topic:
[+]

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2016-03-09 - 2024-04-16
[+]
2017-07-20 (11:04:49 - 11:04:49)
[+t] 카페 참조 <<<
2017-06-30 - 2017-07-20
[+t] 다시 볼 수 있습니다.
2017-05-27 - 2017-06-30
[+t] 스톤에이지 커뮤니티 미르
2017-05-23 - 2017-05-27
[+t] 『2017.04.23 Start!』 『점검완료! 』
2017-05-23 (13:34:47 - 13:34:47)
[+t] 『2017.04.23 Start!』 『점검중 』
2017-05-21 - 2017-05-23
[+t] 『2017.04.23 Start!』 『업데이트05 23예정(동제3세트와 신규 퀘스트 』
2017-05-18 - 2017-05-21
[+t] 『2017.04.23 Start!』 『업데이트0518 완료! 』
2017-05-18 (08:40:14 - 10:40:14)
[+t] 『2017.04.23 Start!』 『업데이트0518 - 19시 점검예정 』
2017-05-18 (04:40:14 - 07:40:13)
[+t] 『2017.04.23 Start!』 『업데이트0517 - 19시 점검예정 』
2017-05-17 - 2017-05-18
[+t] 『2017.04.23 Start!』 『업데이트0517 - 경험치이벤트 시작 』
2017-05-17 (09:40:09 - 09:40:09)
[+t] 『2017.04.23 Start!』 『점검있음』
2017-05-14 - 2017-05-17
[+t] 『2017.04.23 Start!』 『업데이트 완료 카페 공지사항 참조』
2017-05-09 - 2017-05-13
[+t] 『2017.04.23 Start!』 『05.14 점검 /홍보 쿠폰지급/ 신규 이벤트 추가 (/VIP신규출시)』
2017-05-08 - 2017-05-09
[+t] 『2017.04.23 Start!』 『05.09 점검 /홍보 쿠폰지급/ 신규 이벤트 추가 (오형제의 진화/VIP신규출시)』
2017-05-05 - 2017-05-08
[+t] 『2017.04.23 Start!』 『오늘 하루도 수고하셔요』
2017-05-05 (11:39:05 - 11:39:05)
[+t] 『2017.04.23 Start!』 『05.08약 2시간 17시~19시 점검예정』 2배~점검후까지
2017-04-14 - 2017-04-16
[+t] 『2017.04.13 ~ 2017.04.20』약 7일간 - Open beta Start!
2017-04-13 - 2017-04-14
[+t] 『2017.04.13』 "23:00" Open beta Start! ~ 20일 약 7일간
2017-04-13 (14:48:54 - 14:48:54)
[+t] 『2017.04.13』 "23:00" Open beta Start! ~ 20일 약 7일간
2017-04-13 (12:48:53 - 12:48:53)
[+t] 『2017.04.13』 "20:00" Open beta Start!
2017-04-12 - 2017-04-13
[+t] 내일 20시 오픈베타 시작!
2017-01-14 - 2017-04-12
[+t] SA MIR
2017-01-13 - 2017-01-14
[+t] 키미노 나마에와 미츠하!! 타키 !!!
2016-02-10 - 2017-01-13
[+t]
2017-01-09 - 2017-01-13
2017-01-07 - 2017-01-09
2017-01-07 (08:14:07 - 10:14:08)
[+] 서버 오픈!
2016-12-31 - 2017-01-07
[+] 19시 오픈
2016-12-28 - 2016-12-31
[+] 서버 On
2016-02-17 - 2016-03-08
[+nt]
2016-01-04 - 2016-02-10
[+t] ▣MIRSA[천천히 그리고 오래 갑니다-]가족대모험입니다.▣
2016-01-04 (13:35:34 - 18:35:37)
[+] 점검 완료
2016-01-04 (07:35:32 - 12:35:35)
[+] 점 검 이 라 구 요 ★ 금일 22시~22시30분
2016-01-02 - 2016-01-04
[+] O P E N 천천히 갑시다
2016-01-02 (11:35:19 - 11:35:19)
[+] O P E N õõ�� ���ô�