Channel information
Network Name:DALnet
Channel Name:#unitar
Last users:2
Last updated:2020-05-30 18:56:51
Current topic:
That Which Does Not Kill Us Makes Us Stronger

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2019-04-25 - 2020-05-30
That Which Does Not Kill Us Makes Us Stronger
2017-05-13 - 2020-02-17
2019-03-13 - 2019-04-25
Thè rùlès før #Unìtàr àrè às følløws:Ñø §wèàrìng,Rèþèàtìng,Fløødìng thè ¢hànnèl wìth tè×t/nì¢k/jøìn ør þàrt,Ædvèrtìsìng,§è×ùàl Ættìtùdès,Hàràssìng Üsèrs,É×¢èssìvè Çàþs,Øffènsìvè Ñì¢ks,Çlønès,Æùtø Grèèts
2018-05-13 - 2019-03-13
Thè rùlès før #Unìtàr àrè às følløws:Ñø §wèàrìng,Rèþèàtìng,Fløødìng thè ¢hànnèl wìth tè×t/nì¢k/jøìn ør þàrt,Ædvèrtìsìng,§è×ùàl Ættìtùdès,Hàràssìng Üsèrs,É×¢èssìvè Çàþs,Øffènsìvè Ñì¢ks,Çlønès,Æùtø Grèèts,ør Øþ ßèggìng
2018-03-23 - 2018-05-13
`%%,`%%,`%%,`%%,`%%,Thè rùlès før #Unìtàr àrè às følløws: Ñø §wèàrìng, Rèþèàtìng, Fløødìng thè ¢hànnèl wìth tè×t/nì¢k/jøìn ør þàrt, Ædvèrtìsìng, §è×ùàl Ættìtùdès, Hàràssìng Üsèrs, É×¢èssìvè Çàþs, Øffè
2018-03-11 - 2018-03-23
.: Welcome To Unitar. Unitersiti Tun Abdul Razak.|A Place Like No Other. New management, recruiting active OP!:.
2017-12-06 - 2018-03-11
.: Welcome To Unitar. Unitersiti Tun Abdul Razak..Please memo jeo for access:.
2017-11-11 - 2017-12-06
.: Welcome To Unitar. Unitersiti Tun Abdul Razak..Please msg founder for access:.
2017-10-28 - 2017-11-11
.: Welcome To Unitar. Unitersiti Tun Abdul Razak :.
2017-08-30 - 2017-09-09
Selamat Datang Ke #Unitar..Selamat Menyambut Hari Raya Aidiladha Kepada Semua Muslim..
2017-08-09 - 2017-08-30
welcome to unitar.Be Happy Here
2017-06-13 - 2017-08-09
welcome to unitar. Selamat Menyambut Bulan Ramadhan Kepada Umat Islam.
2017-05-17 - 2017-06-13
welcome to unitar
2015-08-05 - 2017-05-13
the road to HaPPineSS is always under CoNSTrUCTioN
2015-06-19 - 2015-08-05
.: Wèlçømè tø #Ùnìtàr. §èlàmàt Bèrpuàsà Di Bulan Ramahan... :.
2014-12-22 - 2015-06-19
.: W�l��m� t� #�n�t�r. Q��z W�ll B� ��m�ng ���n... :.