Channel information
Network Name:DALnet
Channel Name:#petrajaya
Last users:7
Last updated:2020-07-13 18:01:39
Current topic:
#Petrajaya Selamat Datang Ke | **| [ P ]-[ E ]-[ T ]-[ R ]-[ A ]-[ J ]-[ A ]-[ Y ]-[ A ] Support #Petrajaya Forum at https://petrajaya.createaforum.com/index.

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2019-02-14 - 2020-07-13
#Petrajaya Selamat Datang Ke | **| [ P ]-[ E ]-[ T ]-[ R ]-[ A ]-[ J ]-[ A ]-[ Y ]-[ A ] Support #Petrajaya Forum at https://petrajaya.createaforum.com/index.
2019-02-03 - 2019-02-14
.: Thát Whích døé§ ÑøT KíLL ú§ Máké ú§ §trøngér..Join Us at https://petrajaya.createaforum.com/index.php :.
2018-12-26 - 2019-02-03
.: Thát Whích døé§ ÑøT KíLL ú§ Máké ú§ §trøngér :.
2018-12-25 - 2018-12-26
.: Thát Whích døé§ ÑøT KíLL ú§ Máké ú§ §trøngér :.
2018-05-08 - 2018-12-25
Thè rùlès før Petrajaya àrè às følløws:Ñø §wèàrìng,Rèþèàtìng,Fløødìng thè ¢hànnèl wìth tè×t/nì¢k/jøìn ør þàrt,Ædvèrtìsìng,§è×ùàl Ættìtùdès,Hàràssìng Üsèrs,Éעèssìvè Çàþs,Øffènsìvè Ñì¢ks,Çlønès,Æùtø Grèèts,ør Øþ ßèggìng
2015-08-04 - 2018-05-09
2018-05-06 - 2018-05-08
©º°°º©©º°°º©Thè rùlès før #Pètràjàýà àrè às følløws: Ñø §wèàrìng, Rèþèàtìng, Fløødìng thè ¢hànnèl wìth tè×t/nì¢k/jøìn ør þàrt, Ædvèrtìsìng, §è×ùàl Ættìtùdès, Hàràssìng
2018-05-04 - 2018-05-06
©º°°º©©º°°º©Tthè rùlès før #Pètràjàýà àrè às følløws: Ñø §wèàrìng, Rèþèàtìng, Fløødìng thè ¢hànnèl wìth tè×t/nì¢k/jøìn ør þàrt, Ædvèrtìsìng, §è×ùàl Ættìtùdès, Hàràssìng
2018-04-22 - 2018-05-03
©º°°º©©º°°º©Thè rùlès før #Pètràjàýà àrè às følløws: Ñø §wthè rùlès før #Pètràjàýà àrè às følløws: Ñø §wèàrìng, Rèþèàtìng, Fløødìng thè ¢hànnèl wìth tè×t/nì¢k/jøìn ør þàrt, Ædvèrtìsìng, §è×ùàl Ættìtùdès, Hàràssìng
2017-03-05 - 2018-04-22
Selamat datang ke #Petrajaya . the road to HaPPineSS is always under CoNSTrUCTioN
2017-04-10 - 2018-03-11
Selamat datang ke #Petrajaya . the road to HaPPineSS is always under CoNSTrUCTioN www.geocities.ws/mutant-x
2017-01-13 - 2017-03-05
Selamat datang ke #Petrajaya . "Takziah atas pemergian YAB Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Amar Haji Adenan Satem. Al-Fatihah"..!Start untuk bermain kuiz...
2016-11-27 - 2017-01-14
!start for start game, says the rules for #petrajaya are as follows: No Swearing, Repeating, Flooding the channel with text/nick/join or part, Advertising, Sexual Attitudes, Harassing Users, Excessive Caps, Offensive Nicks, Clones, Auto Greets, or Op Begging.Have Fun Here
2017-01-11 - 2017-01-13
Selamat datang ke #Petrajaya . "Takziah atas pemergian YAB Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Amar Haji Adenan Satem. Al-Fatihah",
2016-11-24 - 2016-11-27
!play for start game, says the rules for #petrajaya are as follows: No Swearing, Repeating, Flooding the channel with text/nick/join or part, Advertising, Sexual Attitudes, Harassing Users, Excessive Caps, Offensive Nicks, Clones, Auto Greets, or Op Begging.Have Fun Here
2016-11-24 (10:09:35 - 10:09:35)
`%%, !play for start game, says the rules for #petrajaya are as follows: No Swearing, Repeating, Flooding the channel with text/nick/join or part, Advertising, Sexual Attitudes, Harassing Users, Excessive Caps, Offensive Nicks, Clones, Auto Greets, or Op Begging.Have Fun Here
2016-11-18 - 2016-11-24
`%%,`%%,`%%,`%%,`%%, says the rules for #petrajaya are as follows: No Swearing, Repeating, Flooding the channel with text/nick/join or part, Advertising, Sexual Attitudes, Harassing Users, Excessive Caps, Offensive Nicks, Clones, Auto Greets, or Op Begging.Have Fun Here
2016-10-31 - 2016-11-18
Selamat Datang ke #Petrajaya@DALnet. Enjoy
Quiz
Chill
Online
Services
Only God Knows Why |
2016-10-28 - 2016-10-31
¨¨°º©o.,,.o©º°¨¨°º©[ ··· Selamat Datang ke Petrajaya. .. ···· ]©º°¨¨°º©o.,,.o©
2016-10-08 - 2016-10-27
¨¨°º©o.,,.o©º°¨¨°º©[ ··· \\/\//elcome To #petrajaya..Sunyi jak channel tok...Cuba la tolong support Ckit.. ···· ]©º°¨¨°º©o.,,.o©
2016-07-17 - 2016-10-08
¨¨°º©o.,,.o©º°¨¨°º©[ ··· \\/\//elcome To #petrajaya.. ···· ]©º°¨¨°º©o.,,.o©
2016-07-01 - 2016-07-17
¨¨°º©o.,,.o©º°¨¨°º©[ ··· \\/\//elcome To #petrajaya. Selamat Menyambut Bulan Ramadhan Kepada Semua Muslim...Raya Lak Jangan Lupak Datang Rumah..Rumah Loki Banyak angpau oi....HaHa ···· ]©º°¨¨°º©o.,,.o©
2016-06-12 - 2016-07-01
¨¨°º©o.,,.o©º°¨¨°º©[ ··· \\/\//elcome To #petrajaya. Selamat Menyambut Bulan Ramadhan Kepada Semua Muslim...Raya Lak Jangan Lupak Datang Rumah..HaHa ···· ]©º°¨¨°º©o.,,.o©
2016-04-24 - 2016-06-11
����o.,,.o������[ ��� \\/\//elcome To #petrajaya ���� ]������o.,,.o
2016-02-02 - 2016-04-24
The rules for #Petrajaya are as follows: No Swearing, Repeating, Flooding the channel with text/nick/join or part, Advertising, Sexual Attitudes, Harassing Users, Excessive Caps, Offensive Nicks, Clones, Auto Greets, or Op Begging
2016-01-31 - 2016-02-02
The rules for #Petrajaya are as follows: No Swearing, Repeating, Flooding the channel with text/nick/join or part, Advertising, Sexual Attitudes, Harassing Users, Excessive Caps, Offensive Nicks, Clones, Auto Greets, or Op Begging (This is also an english only channel and you must have fun!)
2015-08-04 - 2016-01-31
(*||||| PETRAJAYA, Selamat Datang...A Place Like No Other..
2016-01-27 - 2016-01-31
A Place Like No Other
2015-07-05 - 2015-08-04
(*||||| PETRAJAYA, Selamat Berpuasa Kepada Semua Yang Beragama Islam..
2014-12-22 - 2015-07-05
(*||||| PETRAJAYA,